Υπόθεση T-11/20: Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2020 – Paravan κατά EUIPO – paragon (Paragon)