Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1265 av den 9 september 2020 om tillåtelse för Tyskland att godkänna biocidprodukter som består av kväve som genereras på plats för skydd av kulturarv [delgivet med nr C(2020) 6028] (Endast den tyska texten är giltig)