Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1265 на Комисията от 9 септември 2020 година за предоставяне на възможност на Германия да разреши употребата на биоциди, съставени от генериран на място азот, за опазването на културното наследство (нотифицирано под номер C(2020) 6028) (само текстът на немски език е автентичен)