Sag C-552/14 P: Appel iværksat den 1. december 2014 af Canon Europa NV til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 16. september 2014 i sag T-34/11, Canon Europa NV mod Europa-Kommissionen