Υπόθεση C-700/19 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 οι Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 12 Ιουλίου 2019 στην υπόθεση T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea κατά Επιτροπής