Делегиран регламент (ЕС) 2020/2145 на Комисията от 1 септември 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, с което се изменят съставът, функционирането и управлението на колегиите за централните контрагенти (текст от значение за ЕИП)