Γενική Διεύθυνση Εμπορίου — Προκήρυξη κενής θέσης κύριου/-ας συμβούλου (Βαθμός AD 14) (άρθρο 29 παράγραφος 2 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης) — COM/2019/10387