Lausunto asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen yhteistyön toteuttamisesta Etelä-Afrikan tasavallan ja Euroopan yhteisön välillä (Julkaistu komission asetuksen (EY) N:o 1148/2001 (EYVL L 156, 13.6.2001, s. 9) 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti)