Решение за изпълнение на Комисията от 8 юни 2018 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и на препратката към публикацията на спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор [Oolde (ЗНП)]