Επανεξεταζόμενη πρόταση αποφάσεως του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς ερευνητικού προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στον τομέα της βιοτεχνολογίας (1985-1989)