Υπόθεση T-240/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Νοεμβρίου 2019 – Campine και Campine Recycling κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός – Συμπράξεις – Αγορά της ανακύκλωσης συσσωρευτών αυτοκινήτου τύπου μολύβδου-οξέος – Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ – Πρόστιμα – Αξία των αγορών – Παράγραφος 37 των κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Δικαιώματα άμυνας – Απόδειξη της παραβάσεως – Έννοια διαρκούς ή επαναλαμβανόμενης παραβάσεως – Διάρκεια της παραβάσεως – Διακοπή της συμμετοχής στην παράβαση – Εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού – Ελαφρυντικές περιστάσεις – Απεριόριστη δικαιοδοσία)