Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 6/2019 z 8. februára 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/925]