EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 6/2019 (2019. gada 8. februāris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2020/925]