Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 176, 2011m. liepa 5d