Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 861/2012, 20. september 2012 , millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad