2019 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2199, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 338, 2019 m. gruodžio 30 d.)