Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/98 z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 293/98 określające terminy operacyjne mające zastosowanie do produktów w sektorze owoców i warzyw, do przetworzonych produktów owocowych i warzywnych oraz częściowo do żywych roślin i produktów upraw kwiatowych, a także do niektórych produktów wyszczególnionych w załączniku II do Traktatu WE