Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto