Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2647/98 z dnia 9 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2330/98 przewidującego ofertę rekompensat dla niektórych producentów mleka i przetworów mlecznych, tymczasowo objętych ograniczeniem prowadzenia przez nich handlu i określające formularz wniosku o rekompensatę