Vec T-90/11: Rozsudok Všeobecného súdu z  10. decembra 2014 – ONP a i./Komisia ( „Hospodárska súťaž — Kartely — Francúzsky trh analýzy lekárskej biológie — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 101 ZFEÚ — Združenia podnikov — Profesijné komory — Predmet kontroly a vyšetrovania — Podmienky uplatnenia článku 101 ZFEÚ — Porušenie na základe cieľa — Minimálna cena a prekážky rozvoja skupín laboratórií — Jediné a nepretržité porušenie — Dôkaz — Nesprávne skutkové a právne posúdenie — Výška pokuty — Bod 37 Usmernení k metóde stanovenia pokút z roku 2006 — Neobmedzená právomoc“ )