2008/96/EB: 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Belgijos prašomą Valonijos regionui skirtą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6643)