2008/96/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 , σχετικά με την έγκριση παρέκκλισης, την οποία ζήτησε το Βέλγιο κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6643]