Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 027I, 2020 m. vasario 1 d