Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 027I, 1 Φεβρουαρίου 2020