Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/916 на Комисията от 27 юни 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 181/2014 по отношение на някои разпоредби относно проверките, уведомленията и представянето на годишни доклади и относно измененията на програмата за малките острови в Егейско море