2015 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/251, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/EB dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 710) Tekstas svarbus EEE