Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9885 — HAL Investments / De Drie Eiken) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 241/04