Beslut av domstolen (andra avdelningen) av den 28 juni 2001 i mål C-351/99 P: Eridania SpA m.fl. mot Europeiska unionens råd (Överklagande — Gemensamma organisationen av marknaden för socker — Regler för lagringkostnader — Tillstånd att bevilja nationellt stöd — Upphävande — Regleringsåret 1995/1996 — Överklagande av sockerproducenter — Rättsakter som direkt och personligen berör dem — Bestämmelse som fastställer ersättning för lagringskostnader — Avvisning)