2014 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 975/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas