Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2012 г. относно стоманодобивната промишленост на ЕС (2012/2833(RSP))