Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και κηπευτικών ειδών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91ΕΚ της Επιτροπής, μετά και την τροποποίηση με την οδηγία 2010/46/ΕΚ.