Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/000 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για την έγκριση του όγδοου επικαιροποιημένου καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μακαρονησιακή βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8588]