79/424/EØF: Kommissionens beslutning af 11. april 1979 om bemyndigelse af Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, paraplytelte, haveparasoller o.lign.), som henhører under pos. 66.01 i den fælles toldtarif, har oprindelse i Taiwan og frit kan omsættes i de øvrige medlemsstater (Kun den franske udgave er autentisk)