Rozhodnutie Rady z 27. februára 2020, ktorým sa vymenúva predseda odvolacieho senátu a predlžuje funkčné obdobie predsedu odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo 2020/C 72 I/01