Mål C-261/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 november 2010 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Stuttgart — Tyskland) — Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot Gaetano Mantello (Begäran om förhandsavgörande — Straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 3 led 2 — Ne bis in idem — Begreppet samma gärning — Möjlighet för den verkställande rättsliga myndigheten att vägra verkställa en europeisk arresteringsorder — Lagakraftägande dom i den utfärdande medlemsstaten — Narkotikainnehav — Narkotikahandel — Kriminell organisation)