Vec C-261/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Stuttgart — Nemecko) — Vykonanie európskeho zatykača vydaného proti Gaetanovi Mantellovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 3 bod 2 — Ne bis in idem — Pojem rovnaké trestné činy — Možnosť vykonávajúceho súdneho orgánu odmietnuť vykonanie európskeho zatykača — Konečný rozsudok v členskom štáte vydávajúcom zatykač — Držba omamných látok — Obchodovanie s omamnými látkami — Zločinecká skupina)