Дело C-261/09: Решение на Съда (голям състав) от 16 ноември 2010 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Stuttgart, Германия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу Gaetano Mantello (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателни дела — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 3, точка 2 — Принцип ne bis in idem — Понятие същите деяния — Възможност за изпълняващия съдебен орган да откаже да изпълни европейска заповед за арест — Влязла в сила присъда в издаващата държава членка — Притежание на наркотични вещества — Трафик на наркотични вещества — Престъпна група)