Vec C-349/10 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z  2. marca 2011 — Claro SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Telefónica SA [Odvolanie — Ochranná známka spoločenstva — Zamietnutie zápisu — Prípustnosť odvolania na odvolací senát — Nepredloženie vyjadrenia, ktorým sa vysvetľujú dôvody odvolania — Článok 59 nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Zjavne nedôvodné odvolanie]