Υπόθεση C-349/10 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2011 — Claro SA κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Telefónica SA [Αναίρεση — Κοινοτικό σήμα — Απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως — Παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον του τμήματος προσφυγών — Μη κατάθεση υπομνήματος στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής — Άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Κανόνας 49, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 — Αναίρεση προδήλως αβάσιμη]