Sag C-349/10 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 2. marts 2011 — Claro SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Telefónica, S.A. (Appel — EF-varemærker — afslag på registrering — antagelse af klage til behandling ved appelkammeret — manglende indgivelse af skriftlig begrundelse for klagen — artikel 59 i forordning (EF) nr. 40/94 — regel 49, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95 — appel åbenbart ugrundet)