Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9901 — GIG Solar / Siemens / JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 257/02