Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 055, 2020 m. vasario 26 d