Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 055, 26 Φεβρουαρίου 2020