Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9437 — Würth Group / GES) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)