Mål T-191/16: Talan väckt den 25 april 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mot kommissionen