Zaak C-235/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 oktober 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Verenigd Koninkrijk) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 135, lid 1, onder a) – Vrijstelling voor handelingen ter zake van verzekering – Verrichting van pensioenfondsbeheerdiensten door de beleggingsbeheerders aan de pensioenbeheerder – Uitsluiting van elke schadeloosstelling bij risico – Bedrijfspensioenregeling – Nationale belastingpraktijk – Uitoefening van een verzekeringsactiviteit – Entiteiten die over een vergunning beschikken – Entiteiten die niet over een dergelijke vergunning beschikken – Begrip “handelingen ter zake van verzekering”]