Дело C-235/19: Решение на Съда (първи състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal — Обединено кралство) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 135, параграф 1, буква a) — Освобождаване на застрахователните сделки — Предоставяне на услуги по управление на пенсионните фондове на дружеството за доверително управление от инвестиционните мениджъри — Изключване на каквото и да било обезщетение за риск — Професионална пенсионна схема — Национална данъчна практика — Упражняване на застрахователна дейност — Правни субекти, които притежават разрешение — Правни субекти, които не притежават такова разрешение — Понятие „застрахователни сделки)