Съединени дела C-225/19 и C-226/19: Решение на Съда (голям състав) от 24 ноември 2020 г. (преюдициални запитвания от Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Нидерландия) — R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19)/Minister van Buitenlandse Zaken (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Визов кодекс на Общността — Регламент (ЕО) № 810/2009 — Член 32, параграфи 1 — 3 — Решение, с което се отказва издаване на виза — Приложение VI — Стандартен формуляр — Мотивиране — Заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност, общественото здраве или за международните отношения на държава членка — Член 22 — Процедура на предварителна консултация с централните органи на други държави членки — Възражение срещу издаването на виза — Жалба срещу решение, с което се отказва издаване на виза — Обхват на съдебния контрол — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на ефективни правни средства за защита)