Υπόθεση T-427/20: Προσφυγή της 8ης Ιουλίου 2020 — Max Heinr.Sutor κατά ΕΣΕ