Оттегляне на уведомление за концентрация (Дело M.9997 — HMM/CMA CGM/DIF/TTIA) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 402/02